کمیسیون موارد خاص

این فرم مخصوص دانش پذیران دوره های مجازی است که با بخشی از سامانه آموزشی با مشکل مواجه شده اند و برای تصمیم گیری و مساعدت در حل مشکل، به مدیریت ارجاع داده می شود.

تعهدنامه رسمی

اگر دسترسی شما به دوره آموزشی به حالت تعلیق درآمده است، به این معنی است که برخلاف ضوابط و مقررات سامانه عمل کرده اید و لازم است با دانلود و تکمیل فرم زیر، آن را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت کنید و شناسه یکتا و رمز تصدیق را در فرم مربوطه این صفحه وارد کنید.

درخواست بررسی موارد خاص آموزشی

 • به زبان فارسی نوشته شود
 • عنوان دوره ثبت نامی خودتان را درج کنید
 • حتما با کیبورد اعداد انگلیسی وارد کنید
 • لطفا مشکل (های) خود را با دقت انتخاب کنید.
 • موضوع/مشکل خود را به همراه ادله منطقی توضیح دهید.
 • درخواست نهایی خود را به شکل واضح بنویسید
 • ورود اطلاعات تعهدنامه

  اگر دوره تان به حالت تعلیق درآمده است، ورود اطلاعات زیر برای بررسی پرونده شما الزامیست.
 • برروی تعهدنامه رسمی ثبت شده در اسناد، درج شده است
 • برروی تعهدنامه رسمی ثبت شده در اسناد، درج شده است