سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 3

جلسه ۳: آشنایی کامل با منوها و نوارابزارهای نرم افزار

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 2 جلسه ۲: معرفی نرم افزار و راه اندازی آن
تکمیل
بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 4 جلسه ۴: تنظیمات مختصات و واحدهای اندازه گیری