سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 5

جلسه ۵: نحوه کار با موس، کلیدها و انواع حالات نمایشی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 4 جلسه ۴: تنظیمات مختصات و واحدهای اندازه گیری
تکمیل
بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 6 تمرین و کرکسیون بخش اول اتوکد