سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 5

جلسه ۸-الف: آموزش کاربردی تمامی دستورهای ویرایشی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 4 تمرین و کرکسیون جلسه ۶ و ۷
تکمیل
بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 6 جلسه ۸-ب: آموزش کاربردی تمامی دستورهای ویرایشی