سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 8

جلسه ۱۰: آموزش کاربردی اندازه گیری و اندازه گذاری

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 7 جلسه ۹: آشنایی با دستورات رنگ آمیزی و لکه گذاری
تکمیل
بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 9 تمرین و کرکسیون جلسه ۸ الی ۱۰