سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 9

تمرین و کرکسیون جلسه ۸ الی ۱۰

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 8 جلسه ۱۰: آموزش کاربردی اندازه گیری و اندازه گذاری
تکمیل
بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 10 جلسه ۱۱: آموزش کاربردی کار با لایه ها و مدیریت آنها