سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 13

تمرین و کرکسیون جلسه ۱۱ الی ۱۳

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 12 جلسه ۱۳: آموزش کاربردی بلوک ها، جداول و ویرایش آنها
تکمیل
بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 14 آزمون میان دوره AutoCAD