سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 3

جلسه ۱۵: ترسیم برروی تصاویر هوایی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 2 تمرین و کرکسیون جلسه ۱۴
تکمیل
بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 4 جلسه ۱۶: کار روی نقشه های شهری، ایجاد حریم، شبکه معابر