سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 6

جلسه ۱۷: آماده سازی زمین و نقشه های طرح تفصیلی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 5 تمرین و کرکسیون جلسه ۱۵ و ۱۶
تکمیل
بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 7 جلسه ۱۸: آموزش شیت بندی شهرسازی و خروجی گرفتن از نقشه