سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 8

تمرین و کرکسیون جلسه ۱۷ و ۱۸

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 7 جلسه ۱۸: آموزش شیت بندی شهرسازی و خروجی گرفتن از نقشه
تکمیل
بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 9 آزمون پایان دوره AutoCAD