سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 14

آزمون میان دوره AutoCAD

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 13 تمرین و کرکسیون جلسه ۱۱ الی ۱۳
تکمیل
بخش سوم: مباحث تکمیلی ، درس گفتار 1 جلسه ۱۴: کار با اتوکد سه بعدی