سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 2

جلسه ۶-ب: آموزش کاربردی دستورهای ترسیمی و دستورات کمکی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 1 جلسه ۶-الف: آموزش کاربردی دستورهای ترسیمی و دستورات کمکی
تکمیل
بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 3 جلسه ۷: مدیریت انتخاب ها، دستورهای انتخاب و حالت های پیشرفته