سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 4

جلسه ۳: پرسوناژ و ترسیم در حالات مختلف

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 3 جلسه ۲-ب: مبلمان شهری، چراغ و توپوگرافی
تکمیل
بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 5 جلسه ۴: آموزش فونت نویسی