سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 5

جلسه ۴: آموزش فونت نویسی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 4 جلسه ۳: پرسوناژ و ترسیم در حالات مختلف
تکمیل
بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 6 آزمون جامع بخش اول