سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 2

جلسه ۹: تکنیک های طراحی جداره (جداره سازی)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 1 جلسه ۸: کیفیات (طراحی) فضایی و فضاسازی شهری
تکمیل
بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 3 جلسه ۱۰: روش های طراحی بافت، معابر و میادین شهری