سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 8

آزمون جامع بخش سوم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 7 جلسه ۱۴: طراحی ورودی محله، شهر و فضای شهری
تکمیل
بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 1 جلسه ۱۴: اصول طراحی در اقلیم های مختلف