سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 4

جلسه ۱۷: آموزش طراحی در مناطق گرم و خشک

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 3 جلسه ۱۶: آموزش طراحی در مناطق کوهستانی
تکمیل
بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 5 آزمون جامع بخش چهارم