سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 5

آزمون جامع بخش چهارم

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 4 جلسه ۱۷: آموزش طراحی در مناطق گرم و خشک
تکمیل
بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 1 جلسه ۱۸: تحلیل وضع موجود