سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 5

جلسه ۱۲: طراحی پارکلت و پاتوق های جمعی

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 4 جلسه ۱۱: طراحی محله، مرکز محله و پیاده راه
تکمیل
بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 6 جلسه ۱۳: طراحی پل و اسکله