سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 2

جلسه ۱۵: آموزش طراحی در لبه های ساحلی و رودخانه ها

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 1 جلسه ۱۴: اصول طراحی در اقلیم های مختلف
تکمیل
بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 3 جلسه ۱۶: آموزش طراحی در مناطق کوهستانی