سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 2

جلسه ۱۹: هدفگذاری، ارائه راهبرد و آلترناتیو

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 1 جلسه ۱۸: تحلیل وضع موجود
تکمیل
بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 3 جلسه ۲۰: ایده پردازی و ایدئوگرام