سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 6

جلسه ۲۳: نوشهرگرایی و برندینگ شهری

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 5 جلسه ۲۲: قوانین انرژی کارایی، طراحی محیطی و پدافند غیرعامل
تکمیل
بخش پنجم: تحلیل و پیشنهادات ، درس گفتار 7 آزمون جامع بخش پنجم